Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Theaterschool Kiek, gevestigd Franciscanerstraat 21 te Kerkrade (Bezoekadres: Rolduckerstraat 157, 6461Vl te Kerkrade).

Definities

Opdrachtgever kan in deze voorwaarden zowel cursist of opdracht gevende organisatie betekenen.

Cursus:  Zowel cursussen met een vaste duur als inschrijving bij Theaterschool Kiek voor onbepaalde tijd bij zowel toneel/musical en/of productiegroepen.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten die Theaterschool Kiek levert aan zowel consumenten als rechtspersonen. Het betreft hier het verzorgen van toneel en musicallessen, organisatie en ondersteuning van voorstellingen en evenementen, het aanbieden van acteurs, regisseurs en workshops.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst kan tot stand zijn gekomen door middel van een inschrijfformulier voor het volgen van toneel of musicallessen of deelname aan een productiegroep.

2.2 Een overeenkomst kan tot stand zijn gekomen door middel van een opdracht voor het uitvoeren of leveren van acteerprestaties en regiewerkzaamheden.

2.3 Een overeenkomst kan tot stand zijn gekomen door middel van een opdracht tot het verzorgen en ondersteunen van evenementen en voorstellingen.

Artikel 3 Annulering

3.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake cursussen met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling:
a.           Annulering voordat het theateronderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk of elektronisch;
b.           Bij annulering voor aanvang van het theateronderwijs is de leerling geen cursusgeld verschuldigd.
c.            Reeds betaald lesgeld wordt in dit geval verrekend en indien noodzakelijk, teruggestort.

Artikel 4 Beëindiging

4.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake reeds gestarte cursussen met vastgestelde duur of onbepaalde tijd geldt de volgende beëindigingsregeling:
a.           Beëindiging van de cursus wordt door de cursist schriftelijk of elektronisch aan Theaterschool Kiek kenbaar gemaakt met opgaaf van redenen;
b.           Er wordt een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand gehanteerd;
c.            Reeds betaald lesgeld wordt in dit geval verrekend en indien noodzakelijk, teruggestort.
d.           Door cursist ontvangen eigendommen van Theaterschool Kiek dienen binnen 5 dagen na opzegging te worden ingeleverd bij Theaterschool Kiek.

Artikel 5 Prijswijzigingen

5.1 Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, kan Theaterschool Kiek gedurende het cursusjaar tarieven verhogen conform de geldende loonindexen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en kan als gevolg van prijswijzigingen de overeenkomst ontbinden.

5.2 Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn de tarieven vooraf vastgesteld en kan hier alleen van worden afgeweken met wederzijdse toestemming van zowel opdrachtgever als Theaterschool Kiek.

5.2 Prijswijzigingen als in artikelen 5.1 en 5.2 zijn geen prijswijzigingen als gevolg van wetgeving en derhalve kan de opdrachtgever hierop geen rechten ontlenen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betalingstermijn voor facturen van Theaterschool Kiek bedraagt 14 dagen tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Facturen met betrekking tot lesgelden, voor cursussen met bepaalde duur, dienen uiterlijk voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

6.3 Betalingen in termijnen in het geval van lesgeld, zoals gebruikelijk voor cursussen met onbepaalde duur, doch ook mogelijk voorcursussen met bepaalde duur, kan alleen indien cursist Theaterschool Kiek machtigt om bedragen automatisch te incasseren.

6.4 Automatische incasso’s zijn alleen in te trekken als wordt voldaan aan de wettelijke regels en termijnen die hiervoor gelden. Het aanbieden van lessen zal in dit geval meteen worden stopgezet. Eventueel nog te betalen bedragen op het moment van intrekking van de machtiging dienen alsnog te worden betaald door de cursist.

Artikel 7 Niet tijdige betaling

7.1 Indien een factuur niet binnen de afgesproken betaaltermijn wordt betaald dan zal Theaterschool Kiek hierover communiceren en de opdrachtgever verzoeken alsnog te betalen. De opdrachtgever kan dan ook aangeven of er gegronde redenen zijn om niet te betalen.

7.2 Als opdrachtgever niet betaalt behoudt Theaterschool Kiek zich het recht om de incasso van het (resterende) factuurbedrag uit te geven aan een incassobureau. Kosten die hierbij gemaakt worden komen als gevolg van onze Algemene Voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt voor zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten zoals incassokosten en eventuele rente.

Artikel 8 – Niet-nakoming van de overeenkomst

8.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

8.2 Theaterschool Kiek heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

8.3 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Theaterschool Kiek

9.1 Voor zover Theaterschool Kiek toerekenbaar tekortschiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Theaterschool Kiek voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

9.2 De aansprakelijkheid van Theaterschool Kiek voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

9.3 De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Theaterschool Kiek, dan wel aan personen die door Theaterschool Kiek zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid en Privacy

10.1 Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Theaterschool Kiek, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Theaterschool Kiek conformeert zich aan de geldende privacywetgeving zoals AVG. Het privacy beleid treft u aan op de website van theaterschoolkiek.nl

10.2 Tijdens de lessen, repetities en shows van Theaterschool Kiek zullen er regelmatig foto’s en video’s gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden, op de website en op de sociale mediakanalen van Theaterschool Kiek. Bij deelname aan één van de lesgroepen of producties van Theaterschool Kiek geeft de deelnemer automatisch toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal voor deze doeleinden. Theaterschool Kiek zal hierbij geen verdere persoonlijke gegevens van de leden publiceren.

10.3 Indien om welke reden dan ook bezwaar tegen het in 10.2 genoemde optreedt, kan de opdrachtgever hier schriftelijk of elektronisch melding van maken bij Theaterschool Kiek en daarna zal Theaterschool Kiek contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Artikel 11 – Vragen, klachten en geschillen

11.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de diensten worden door Theaterschool Kiek beantwoord binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Theaterschool Kiek per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Theaterschool Kiek, nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.

11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Kerkrade, 1 september 2023

Theaterschool Kiek | Sander Mesters, eigenaar en coördinator