Privacy / AVG

Theaterschool Kiek heeft haar privacybeleid aangepast aan de wetgeving volgens AVG, mei 2018. Hier volgt een uiteenzetting van dit beleid.

Website met Certificaat

De website van Theaterschool Kiek is voorzien van een zogenaamd SSL veiligheidscertificaat. Door dit certificaat wordt het verkeer tussen de website en uw browser gecodeerd en daardoor beveiligd tegen tussenkomst van anderen. De website draait onder het veilige https:// protocol. U treft dan ook het bekende slotje aan, links naast het internetadres van de website.

Opgeslagen gegevens

Omwille van facturering aan klanten (organisatoren, gewone klanten etc.) worden uitsluitend de factuuradressen vastgelegd. Geen persoonlijke gegevens van de contactpersonen.

Omwille van facturering aan leerlingen worden adresgegevens en geboortedatum opgeslagen. Dit laatste als gevolg van BTW-wetgeving omtrent eventuele vrijstelling van onderwijs aan jongeren.

Theaterschool Kiek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met gebruik van persoonsgegevens. Denk hierbij aan profilering door persoonsgegevens.

Foto’s website en Social Media

Tijdens de lessen, repetities en shows van Theaterschool Kiek zullen er regelmatig foto’s en video’s gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden, op de website en op de sociale mediakanalen van Theaterschool Kiek. Bij deelname aan één van de lesgroepen of producties van Theaterschool Kiek geeft de deelnemer automatisch toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal voor deze doeleinden. Theaterschool Kiek zal hierbij geen verdere persoonlijke gegevens van de leden publiceren.

Indien om welke reden dan ook bezwaar tegen bovengenoemde voordoet, kan de opdrachtgever hier schriftelijk of elektronisch melding van maken bij Theaterschool Kiek en daarna zal Theaterschool Kiek contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Verstrekking gegevens aan derden

Gegevens voor ledenadministratie, incassocontracten, facturatie en salarisadministratie betreffende ingehuurd personeel worden verwerkt via het boekhoudpakket van e-Boekhouden.nl. Deze software voorziet in een goed beveiliging van alle persoons- en bedrijfsgegevens. Met deze leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten in het kader van de AVG. Zie verderop.

Bewaartermijn opgeslagen gegevens

Zoals hierboven aangegeven moet Theaterschool Kiek voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen. Een daarvan is de wettelijke bewaartermijn van (loon)administratieve gegevens. Uiteraard bewaren wij alle gegevens gedurende deze periode en verwijderen deze daarna.

Van leerlingen bewaren wij uitsluitend de aanmeldingsformulieren en facturen als gevolg van fiscale wetgeving. Dit gedurende de wettelijke bewaartermijn die de fiscus aan ons stelt.

Beveiliging persoonsgegevens

Hoewel het onmogelijk is om 100% veiligheid te garanderen, doet Theaterschool Kiek uiterste inspanningen om privacygegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Technisch is er alles aan gedaan om gegevens veilig op te slaan. Denk hierbij aan firewalls, virusscanners, sterke wachtwoorden, permanente uitvoering van de laatste updates voor software, operating system en virusscan etc.

In de website van Theaterschool Kiek worden alleen aanmeldgegevens voor cursussen opgeslagen. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens. Gegevens die door derden worden aangeleverd via bijvoorbeeld contactformulieren worden lokaal binnen het bedrijf opgeslagen en/of verwerkt.

Theaterschool Kiek is een eenmansbedrijf. Organisatorisch zijn alle persoonsgegevens dientengevolge uitstekend beveiligd. Er is maar 1 persoon, de eigenaar van het bedrijf, die toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Het coördinatieteam en de docenten hebben uitsluitend toegang tot het/de telefoonnummer(s) van de ouder(s)/cursist(en) voor het geval zich een nijpend situatie voordoet waarin direct contact noodzakelijk is en de eigenaar van het bedrijf niet aanwezig of direct beschikbaar/bereikbaar is.

Telefoonnummers die zijn uitgewisseld ten behoeve van de WhatsApp-groepsapps voor het afmelden en lesinformatie behoren hier ook toe.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Theaterschool Kiek is geen overheidsinstantie of publieke organisatie. Bovendien is de kernactiviteit niet het verzamelen van persoonsgegevens. Derhalve is er geen FG aangesteld.

Verwerkingsregister

Er is een verwerkingsregister conform de AVG voorhanden. Hierin wordt aangegeven welke gegevens worden opgeslagen, voor welk doel, naar aanleiding van welke wettelijke basis, de bewaartermijn en aan wie deze gegevens nog meer worden verstrekt. De inhoud van dit register komt overeen met hetgeen u op deze pagina kunt lezen.

Verwerkersovereenkomst

Omwille van de uitvoering van de leden-, incasso- en salarisadministratie zijn persoonsgegevens uit  deze administratie beschikbaar voor een softwarepakket. Tevens heeft de support van de softwareleverancier deze gegevens nodig om onderhoud en ondersteuning te kunnen verlenen aan het softwarepakket. Met de leverancier (e-Boekhouden.nl) is een verwerkersovereenkomst van toepassing waarin is vastgelegd dat de gegevensbescherming voldoet aan de wet AVG. De software leverancier gebruikt de gegevens dan ook niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Inzage gegevens

Iedere betrokkene van Theaterschool Kiek kan een verzoek richten om inzage te krijgen van alle over hem/haar opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen dan zonder meer en volledig worden kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Betrokken heeft ook het recht om gegevens te laten wijzigen of laten verwijderen. Uiteraard kan dit alleen indien Theaterschool Kiek hierdoor haar wettelijke verplichtingen nog kan blijven voldoen.

Klachten

Indien u klachten heeft in relatie tot de opslag van persoonsgegevens door Theaterschool Kiek, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Theaterschool Kiek zal er alles aan doen om problemen op te lossen. U heeft uiteraard altijd het recht om een klacht aan te brengen bij de privacy toezichthouder : Autoriteit Persoonsgegevens. Theaterschool Kiek zal u hierbij willen helpen indien u hier prijs op stelt.

Contactgegevens

Theaterschool Kiek, Franciscanerstraat 21, 6462CL Kerkrade

Bezoekadres: Rolduckerstraat 157, 6461VL Kerkrade

Contactpersoon, verantwoordelijke privacy : Sander Mesters (Eigenaar)

Kerkrade, 1 september 2023